Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Miłośników Tenisa Ziemnego w Jaśle.  38-200 Jasło  ul. Jana Pawła II 8 A

Nasze konto :

BNP Paribas

70 1600 1462 1852 8364 4000 0001

W przygotowaniu.

10257499_10205889077171234_2591864724267088436_o

PREZES ZARZĄDU  Agnieszka Siewierska-Żurek

20934848_1577945105603294_2382239027539147816_o

WICEPREZES ZARZĄDU   Adam Rysz

138371042_402896430996750_2580667813355735123_n

SEKRETARZ ZARZĄDU  Filip Fortuna

Bogusław Muszański

CZŁONEK ZARZĄDU Bogusław Muszański

 1. Czernecki Andrzej (honorowy)
 2. Ziemba Bogdan
 3. Dietl Jacek (honorowy)
 4. Golec Wojciech
 5. Jaracz Bogusław
 6. Szurlej Lucjan
 7. Pabisz Katarzyna
 8. Dubiel Leszek
 9. Szurlej Zbigniew
 10. Dyląg Zbigniew
 11. Ziara Jarosław
 12. Hendzel Marek
 13. Dziedzicki Tomasz
 14. Nowacki Piotr
 15. Styczyński Mateusz
 16. Bukowiec Jacek
 17. Rówiński Paweł
 18. Niewodowski Jan (honorowy)
 19. Winiarski Włodzimierz
 20. Muszański Bogusław (członek zarządu)
 21. Węgrzyn Krzysztof (honorowy)
 22. Piórek Tomasz
 23. Szaro Elżbieta
 24. Jandura Jerzy
 25. Budziak Andrzej
 26. Grandus Tomasz
 27. Ząbik Piotr
 28. Rysz Adam (wiceprezes zarządu)
 29. Fortuna Filip (sekretarz)
 30. Siewierska-Żurek Agnieszka (prezes zarządu)
 31. Styczyński Paweł
 32. Pachana Jerzy
 33. Rówiński Andrzej
 34. Szot Dariusz
 35. Potempa Paweł
 36. Siewierski Marcin

 STATUT
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW TENISA ZIEMNEGO

w Jaśle

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§.1.

Stowarzyszenie Miłośników Tenisa Ziemnego w Jaśle, zwane w dalszych postanowieniach Statutu „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób zaangażowanych w propagowanie i rozwój tenisa ziemnego.

§.2.

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest Jasło.

§.3.

Stowarzyszenie może posługiwać się znakami firmowymi oraz posiadać symbole, odznaki organizacyjne i członkowskie.

§.4.

Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II
Cele stowarzyszenia i formy ich realizacji.

§.5.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. uprawianie tenisa ziemnego w szerokim jego pojęciu,
 2. propagowanie sportu tenisowego,
 3. podwyższanie zaawansowanie tenisowego graczy.

§.6.

Cele określone w §.5. Statutu Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. zrzeszanie w swoich szeregach miłośników tenisa ziemnego,
 2. uprawianie tenisa ziemnego rekreacyjnie,
 3. organizowanie turniejów tenisowych,
 4. organizowanie szkółek lub zajęć pomagających w nauce lub pogłębianiu umiejętności gry w tenisa ziemnego,
 5. (skreślony).

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§.7.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków założycieli,

b) członków zwyczajnych,

c) członków wspierających,

d) członków honorowych.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy.

§.8.

 1. Członkami założycielami są osoby fizyczne wpisane do rejestru sądowego Stowarzyszenia.
 2. Członkami zwyczajnymi są członkowie założyciele i osoby fizyczne, które złożą deklarację, wpłacą wpisowe oraz uzyskają rekomendację pisemną jednego członka Stowarzyszenia o stażu minimum pięciu lat i trzech członków Zarządu.
 3. Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§.9.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która złoży deklarację współpracy i pomocy dla działalności Stowarzyszenia, oraz wniesie określoną przez Zarząd składkę członkowską.
 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członek wspierający, będący osobą prawną działa w stowarzyszeniu na pośrednictwem swego przedstawiciela.

§.10.

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą większości 2/3 głosów w obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania członków Walnego Zgromadzenia, podjętej na wniosek Zarządu.

§.11.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia,
 2. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 3. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§.12.

Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem uprawnień, o których mowa w §.11 ust.1.

§.13.

Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z opłacenia składek członkowskich. Do członka honorowego nie stosuje się postanowień §.11 ust.1.

§.14.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
 3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 4. uiszczać składki członkowskie.

§.15.

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:                                                                                                                                                                                  a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, potwierdzonego pismem do Zarządu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 b) skreślenia przez Zarząd z powodu naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia,                        c) śmierci członka.
 2. Uchwały o skreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Od uchwały o skreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Walnego Zgromadzenia, rozpatrującego odwołanie, jest ostateczna a zapada zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 członków Walnego Zgromadzenia.

Do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie członkostwo ulega zawieszeniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienia składu oraz ich kompetencje.

§.16.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna

 1. Wybór Prezesa odbywa się w głosowaniu tajnym, a wybór pozostałych władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata.
 3. Uchwały władz stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
 4. Jeżeli przed upływem kadencji ubędzie ktoś z członków władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 5. Władze mogą uchwalać własne regulaminy, określając szczegółowo tryb ich pracy oraz inne, jednak muszą być one zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie członków.

 

§.17.

 1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należy:
  • ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • wybór i odwołanie Prezesa, Zastępcy Prezesa, członków Zarządu Komicji Rewizyjnej,
  • udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • rozpatrywanie odwołań członków od uchwały Zarządu o skreśleniu,
  • nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
  • uchwalanie zmian o Statucie Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  • ustalanie wysokości wpisowego dla nowo wstępujących,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich,
  • zatwierdzanie regulaminów Stowarzyszenia, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  • podejmowanie innych uchwał, nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
 4. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w okresie obrachunkowym.
 5. O terminie Walnego Zgromadzenia członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia.

§.18.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków jest zwoływane:                                                                   a) na podstawie uchwały Zarządu                                                                                                   b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,                                                                                                      c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku, żądania lub podjęcia uchwały.

§.19.

Uchwały Walnego Zgromadzenia członków podejmowane są większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§.20.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami członków i odpowiada za swoja pracę przez Zgromadzeniem.
 2. Do kompetencji Zarządu należą:
  • kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszem i majątkiem Stowarzyszenia,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków,
  • ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia, oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zgromadzeniu członków,
  • działanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,
  • wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego przez Walne Zgromadzenie,
  • podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
  • zwoływanie Walnych Zgromadzeń członków.

§.21.

 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie członków.
 2. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie członków.
 3. Zastępcę Prezesa wybiera Zgromadzenie na wniosek Prezesa.

§.22.

Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów jego członków.

§.23.

 1. Zarząd kieruje działalnością i reprezentuje Stowarzyszenie za zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zaciągania zobowiązań oraz udzielania pełnomocnictw upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.
 3. 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty pięćset złotych wymagana jest decyzja większości członków zarządu SMTZ w Jaśle.                                                                                            2.Do zaciągania zobowiązań majątkowych poniżej kwoty pięćset złotych wymagana jest decyzja Prezesa lub V-ce Prezesa łącznie z jednym członkiem zarządu SMTZ w Jaśle.                                                                              §.24.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu wybranych przez Walne Zgromadzenie członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona: Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.

§.25.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku,
 2. składanie Walnemu Zgromadzeniu członków sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§.26.

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważnieni przez niego członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia.

§.27.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków i zapisów,
 3. dotacji dla stowarzyszenia,
 4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 5. (skreślony),
 6. ofiarności publicznej.

§.28.

(skreślony)

§.29

Rachunkowość i ewidencja majątku Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§. 30.

Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do glosowania.

§.31.

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 3/4 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§.32.

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy ustawy z dnia 7.04.1989r. – Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz. 104/.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTU
W OGRÓDKU JORDANOWSKIM

 

 1. Z kortu mogą korzystać tylko członkowie Stowarzyszenia Miłośników Tenisa Ziemnego w Jaśle oraz najbliższa rodzin (żona, mąż, córka, syn, ojciec, matka).
 2. Dopuszcza się możliwość zaproszenia do gry przez członków stowarzyszenia osób z poza SMTZ w obecności członka SMTZ.
 3. Godziny użytkowania należy rezerwować na harmonogramie, który jest umieszczony na stronie internetowej SMTZ (https://www.smtz.pl).
 4. Rezerwować kort można na 2 godziny dziennie maksymalnie 6 godzin tygodniowo. W czasie turniejów oraz prac gospodarczych tracą moc wszystkie rezerwacje.
 5. W przypadku nie stwierdzenia wpłaty składki członkowskiej w wyznaczonym terminie zostaje zablokowana możliwość rezerwacji kortu.
 6. Rezerwację kortu można anulować nie później niż 2 godziny przed grą.
 7. Po rezygnacji z terminu nie można na nim zagrać bez ponownej jego rezerwacji.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kortu tenisowego w tym odpłatnego szkolenia.
 9. Na kort można wchodzić tylko w obuwiu tenisowym z płaskim protektorem.
 10. Kort po skończeniu gry musi zostać doprowadzony do stanu, który pozwoli następnym zawodnikom na natychmiastową grę (nawierzchnia kortu musi być zatarta i wilgotna).
 11. Stowarzyszenie nie odpowiada za urazy spowodowane podczas gry lub przebywania na korcie. Każdy korzysta z kortu na własną odpowiedzialność.
 12. Łamanie zasad regulaminu może skutkować sankcjami np. zablokowaniem dokonywania rezerwacji włącznie z wykluczeniem ze Stowarzyszenia.
 13. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem wymagają uzgodnień z zarządem SMTZ.